•  

      

     Projekt "Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie" w ramach poddziałania 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

     W ramach projektu przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych,  docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

     Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach ZSCKR w Marianowie oraz optymalizację zużycia energii elektrycznej, co wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wyrażoną w tonach równoważnika CO2/rok -co będzie miało miejsce w zakresie przedstawionym w audytach energetycznych. W efekcie w wyniku realizacji przedmiotowych działań zoptymalizowana zostanie gospodarka energetyczna w budynkach ZSCKR w Marianowie, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piątnica. Osiągnięcie celów projektu wpłynie na realizację celów zawartych w PGN Gminy Piątnica na lata 2015-2020 i stanowić będzie element szerszej polityki zarówno Gminy, jak również Polski i UE w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.

      CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU  jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez ZSCKR w Marianowie


     Koszty całkowite zadania to       39 264 000,00 zł.

     Udział dofinansowania POIiŚ     30 681 345,70 zł.

      

     Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0011/17 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie