• Biblioteka szkolna

    • Godziny otwarcia:

      

      Poniedziałek 8:00 - 15:00
     Wtorek 8:00 - 15:00
     Środa 8:00 - 15:00
     Czwartek 8:00 - 15:00
     Piątek 8:00 - 15:00

      

      

      

      

      

      

      

     Regulamin biblioteki

     1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , pracownicy szkoły,  rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.

     2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

     • Wypożyczając je do domu.
     • Czytając lub przeglądając na miejscu ( wydawnictwa z księgozbioru podręcznego, zbiory specjalne, gazety, czasopisma, druki ulotne).
     • Wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komple-ty przekazane do pracowni).

      

     3. Przed wypożyczeniem należy książkę dokładnie obejrzeć, a ewentualne braki lub uszkodzenia zgłosić.

     4. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć tę liczbę.

     5. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

     6. Książki wypożycza się na okres 30 dni, można  przedłużyć termin zwrotu, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

     7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

     8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwró-cone do biblioteki do końca roku szkolnego.

     9. W sprawach nieuregulowania niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela bibliotekarza.

      

     Zbiory biblioteki

     • Księgozbiór Biblioteki Zespołu Szkół w Marianowie liczy 24037 woluminów gromadzonych głównie  pod kątem specyfiki i kierunków kształcenia szkoły.
     • Wartość zbiorów biblioteki podnoszą prenumerowane  i opracowywane czasopisma w ilości 27 tytułów.
     • Poza książkami i czasopismami biblioteka oferuje swoim czytelnikom zbiory spec-jalne są to: płyty, kasety magnetofonowe i kasety video z zakresu poszczególnych przedmiotów nauczania oraz do wykorzystania na lekcjach wychowawczych czy bibliotecznych.
       

     Poszukiwanie materiałów na wybrany temat ułatwiają  czytelnikom kartoteki:

     • Zagadnieniowa
     • Metodyczna
     • Kartoteka publikacji z dziedziny bibliotekarstwa
     • Osobowa
       

      W bibliotece funkcjonuje komputerowy System Obsługi Biblioteki MOL.

      

     Prasa w bibliotece szkolnej

      

     AGRO SERWIS

     dwutygodnik

      

     Hodowla. Rolnictwo. Wieś.

     AUTOEXPERT

     miesięcznik

     Motoryzacja. Przedstawia trendy i nowości motory-zacyjne,  zamieszcza porady dla kierowców.

     BIBLIOTEKA W SZKOLE

     miesięcznik

          
     Nauczanie. Wychowanie. Pedagogika. Pismo instruk-cyjno-metodyczne i informacyjne zawierające wska-zówki warsztatowe, konspekty zajęć, scenariusze imprez szkolnych, zestawienia bibliograficzne, prak-tyczne porady – w formie bezpośredniego wykorzy-stania.

      BIOLOGIA W SZKOLE

     miesięcznik

          
     Czasopismo przedmiotowo-metodyczne WSiP. Adreso-wane do obecnych i przyszłych nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Upowszechnia dorobek dydaktyki przedmiotu oraz najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych. Zamieszcza wiele materiałów prakty-cznych: konspekty lekcji z kartami pracy ucznia, scenariusze zajęć terenowych, testy, projekty badawcze, ścieżki edukacyjne.

     CHEMIA W SZKOLE

     dwumiesięcznik

          
     Czasopismo przedmiotowo-metodyczne WSiP. Adreso-wane do obecnych i przyszłych nauczycieli chemii różnych typów szkół. Zawiera praktyczne materiały dotyczące metodyki nauczania chemii oraz zadania z konkursów i olimpiad chemicznych. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin chemii

     CHIP

     miesięcznik

          
     Miesięcznik branży komputerowej, ukazujący się z CD-ROM-em. Informuje o produktach, trendach, zastoso-waniach na rynku teleinformatycznym, publikuje wielopłaszczyznowe testy sprzętu i oprogramowania.

     COGITO

     dwutygodnik

          
     Pismo edukacyjno-kulturalno-społeczne dla młodzieży szkół średnich, poświęcające dużo miejsca sprawom przygotowania się do matury i egzaminów wstępnych na studia.

     CZTERY KĄTY

     miesięcznik

          
     Czasopismo poświęcone urządzeniu domów i ogrodów, zawiera projekty i aranżacje.

     FARMER MŁODY ROLNIK

     dwutygodnik

          
     Kolorowy magazyn dla rolników o zasięgu krajowym. Czasopismo edukacyjno-informacyjne obejmujące tematykę rolnictwa, mechanizacji, gospodarstwa domowego, zdrowia i mody.

     FILIPINKA

     miesięcznik

          
     Magazyn dla dziewczyn i młodych kobiet: (kultura, film, muzyka, twórczość młodych), moda, zdrowie, uroda,  gdzie i jak się uczyć, nowe zawody, rozrywka.

     GAZETA WYBORCZA

     dziennik

          
     Grupa tematyczna: Wydawnictwo wielotematyczne. Zasięg mutacji – województwo podlaskie.

     GEOGRAFIA W SZKOLE

     dwumiesięcznik

          
     Czasopismo przedmiotowo-metodyczne WSiP. Adreso-wane do obecnych i przyszłych nauczycieli geografii wszystkich typów szkół. Upowszechnia najnowsze trendy w dydaktyce geografii, publikuje scenariusze i opisy ciekawych lekcji geografii i przyrody. Służy pomocą nauczycielom początkującym, przybliża aktualne osiągnięcia nauk geograficznych.

     GLOS NAUCZYCIELSKI

     tygodnik

          
     Tygodnik społeczno-oświatowy, wychodzący od 80 lat, adresowany głównie do środowiska nauczycielskiego czytany także w kręgach  samorządowych.

     JĘZYK POLSKI W LICEUM

     kwartalnik

          
     Czasopismo przeznaczone dla nauczycieli języka pol-skiego we wszystkich typach szkół ponadgimna-zjalnych. Problemy poruszane w artykułach koncentrują się wokół zagadnień związanych z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Autorzy materiałów metodycz-nych wskazują na podstawowy cel kształcenia polonistycznego, czyli sprawności komunikacyjne i kompetencje odbiorcze uczniów.

     KUCHNIA

     miesięcznik

          
     Magazyn dla smakoszy. Poradnik kulinarny.

     KWIETNIK

     miesięcznik

          
     Pismo dla miłośników kwiatów i ogrodów - tych dużych i tych małych - urządzanych na parapetach i balkonach.

     MATEMATYKA W SZKOLE

     miesięcznik

          
     Czasopismo przedmiotowo-metodyczne. Adresowane do obecnych i przyszłych nauczycieli matematyki. Popularyzuje nowoczesne i skuteczne metody nauczania przedmiotu. Publikuje zadania egzaminacyjne na wyższe uczelnie i testy z olimpiad przedmiotowych

     PORADNIK BIBLIOTEKARZA

     miesięcznik

          
     Nauka, oświata, edukacja. Czasopismo instrukcyjno metodyczne adresowane do najliczniejszej w kraju grupy bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych.

     PORADNIK DOMOWY

     miesięcznik

          
     Poradnikowe pismo kobiece – porady, przepisy, moda, zdrowie i uroda.

     PROBLEMY OPIEKUŃCZO-

     WYCHOWAWCZE

     miesięcznik

          
     Czasopismo zajmuje się szeroko pojmowaną problematyką opiekuńczo-wychowawczą w Polsce i na świecie. Dostarcza materiałów sprzyjających doskonaleniu zawodowemu.

     PRZEGLĄD HODOWLANY

     miesięcznik

          
     Rolnictwo, leśnictwo, hodowle. Miesięcznik popularno-naukowy poświęcony hodowli zwierząt gospodarskich.

     PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

     miesięcznik

          
     Pismo prezentuje tendencje rozwojowe przemysłu spożywczego, stan i perspektywy krajowego i świa-towego rynku żywnościowego.

     TECHNIKA ROLNICZA

     dwumiesięcznik

          
     Pismo prezentuje rozwój polskiego rolnictwa, restru-kturyzacje, nowe technologie w gospodarce rolnej, nowości techniczne krajowe i zagraniczne.

     TOP AGRAR POLSKA

     miesięcznik

          
     Magazyn nowoczesnego rolnictwa skierowany do rolników, osób zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi, specjalistów w dziedzinie uprawy roli, hodowli bydła i trzody chlewnej oraz do wszystkich, którzy prowadzą działalność związaną z rolnictwem.

     WIADOMOŚCI ROLNICZE

     miesięcznik

          
     Pismo rolników województwa podlaskiego wydawane przez Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-czego w Szepietowie.

     WIEŚ JUTRA

     miesięcznik

          
     Wieś, gospodarstwo wiejskie. Miesięcznik poświęcony problematyce wsi i gospodarstw wiejskich, przyszłości polskiego rolnictwa, nowatorskim pro-gramom hodowli i upraw, oraz zmieniającym się przepisom dot. Działalności rolnej oraz życiu polskiej wsi.

     WYCHOWAWCA

     miesięcznik

          
     Pismo przeznaczone dla nauczycieli i wychowawców katolickich.

          
     Opracowała: Jolanta Tarnacka

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
   • 718-11-03-485
   • (+86) 216 66 11
   • (+86) 219 13 73
   • Marianowo 7, 18 - 421 Piątnica Poduchowna Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Daniel Ambrożej e-mail: kontakt@zsmarianowo.pl tel. 737707086
  • Logowanie